Ramowy plan nauczania kierunku Technik Ochrony Środowiska

311[ 24] MEN 23.01.2001
Ramowy  plan  nauczania  dla  klasy ...Id..  TECHNIK OCHR. ŚRODOWISKA    2008/2009
             
Lp. Przedmiot nauczania klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem godzin tygodniowo w cyklu nauczania
1 Język polski 4 3 3 4 14
2 Język angielski 2 2 2 2 8
3 Język niemiecki 1 2 2 2+1 7+1
4 Historia 1 1 1 2 5
5 WOS x x 1 1 2
6 Wiedza o kulturze x 1 x x 1
7 Matematyka 2 2+1 2+1 3 9+2
8 Fizyka i astronomia 1 1 1 1 4
9 Chemia 2 1 x x 3
10 Biologia 1 1 1 x 3
11 Geografia x 1 2 x+1 3+1
12 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 x x 2
13 Technologia informacyjna 1 1 x x 2
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15 Przysposobienie obronne 1 1 x x 2
16 ZWO 0,5+0,5 0,5 0,5 0,5 2+0,5
Razem godzin z przedmiotów ogólnokształcących 21 22,5 19,5 20,5 83,5
17 Podstawy techniki 2 2 x x 4
18 Biologia i ekologia 3 2 x x 5
19 Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami 3 2 2 2 9
20 Gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja 1 1 2 2 6
21 Ochrona wód 3 2 2 2 9
22 Pracownia badań laboratoryjnych x 2 4 5 11
23 Użytkowanie komputerów x x 2 1 3
24 Prawo i ekonomika w ochronie środowiska x x 2 1 3
Razem godzin kształcenia zawodowego 12 11 14 13 50
25 Religia, etyka 2 2 2 2 8
26 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5       0,5
Razem godzin zajęć edukacyjnych 35,5 35,5 35,5 35,5 142
27 Praktyka Zawodowa 4 tyg.
godziny zaznaczone na czerwono to godziny dyrektorskie